Bạn đang ở đây

Nhân sự

09:05, 20/09/2019
Kinh nghiệm chuyên môn • Quản lý và thực hiện kiểm toán cho các tập đoàn kinh tế, tổng công ty;• Tư vấn các vấn đề thuế, tài chính và tái cơ cấu doanh nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi;• Đào tạo trợ lý kiểm toán viên.
12:14, 01/03/2017
Kinh nghiệm chuyên môn• Quản lý kiểm toán cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tập đoàn, tổng công ty; các tổ chức xã hội; ban quản lý dự án; dự án quốc tế tài trợ;• Quản lý và thực hiện các cuộc kiểm toán lớn cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thủy điên, thủy lợi, giao thông, các dự án xây dưng dân dung và công nghiệp;• Tư vấn cổ phần hóa, sáp nhập chia tách doanh nghiệp theo qui định của Nhà nước và yêu cầu của nhà đầu tư;• Định giá tài sản phục vụ mục đích chuyển đổi sở hữu, hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;• Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán cho nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn.