Bạn đang ở đây

Tin nổi bật

Báo cáo tình hình Hoạt động năm 2023
Công ty TNHH Kiểm toán VFA cung cấp dịch vụ chuyên ngành kiểm toán tài chính và đầu tư xây dựng. Công ty đang thực hiện kiểm toán các dự án đầu tư trên cả nước. Do nhu cầu phát triển, Công ty tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ cho các vị trí sau.

Kết nối với chúng tôi

Văn bản

STT Số/Ký hiệu Tên văn bản Ngày phát hành Download
1 34/2019/TT-BTC Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu 11/06/2019 PDF icon 342019tt-btc-1565949018.pdf
2 13/2019/TT-BTC Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết 15/03/2019 PDF icon 132019tt-btc-1565948961.pdf
3 07/2019/TT-BTC Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 72/2015/TT-BTC về áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan 28/01/2019 PDF icon 072019tt-btc-1565948914.pdf
4 35/2019/TT-BTC Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017 giám sát giao dịch chứng khoán 12/06/2019 PDF icon 352019tt-btc-1565948799.pdf
5 39/2018/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính 20/04/2018
6 38/2018/TT-BTC Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 20/04/2018 PDF icon 382018tt-btc-1529212666.pdf
7 1503/QĐ-TCHQ Ban hành quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 18/05/2018 PDF icon 1503qd-tchq-1529212546.pdf
8 146/2017/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 15/12/2017 PDF icon 1462017nd-cp-1520237443.pdf
9 141/2017/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 07/12/2017 PDF icon 1412017nd-cp-1520237052.pdf
10 28/2017/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2103/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC 12/04/2017 PDF icon 282017tt-btc-1520236977.pdf
11 31/2017/TT-BTC Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng 18/04/2017 PDF icon 312017tt-btc-1507340963.pdf
12 29/2017/TT-BTC Thông tư 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hưóng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán 12/04/2017 PDF icon 292017tt-btc-1507340894.pdf
13 45/2013/TT-BTC Thông tư 28/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 12/04/2017 PDF icon 452013tt-btc-1507340817.pdf
14 302/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI 01/03/2017 Microsoft Office document icon 3022016tt-btc-1488344818.doc
15 174/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN 01/03/2017 Microsoft Office document icon 1742016nd-cp-1488344776.doc
16 153_2016_ND-CP_319987 QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 01/03/2017 Microsoft Office document icon 1532016nd-cp319987-1488344727.doc
17 88/2015/QH13 Luật kế toán 2015 20/11/2015 PDF icon 882015qh13-1451375182.pdf
18 122/2015/NĐ-CP Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng 14/11/2015 PDF icon 1222015nd-cp-1449201742.pdf
19 959/QĐ-BHXH Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 09/09/2015 PDF icon 959qd-bhxh-1449201606.pdf
20 69/2015/TT_BTC Thông tư 69_2015_TT_BTC ngày 08-05-2015 khuôn khổ VN về HĐ dịch vụ đảm bảo 03/11/2015 PDF icon 692015ttbtc-1446535008.pdf