Bạn đang ở đây

Kiểm toán tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính theo các tiêu chuẩn chuyên môn và chất lượng nhất quán. Chúng tôi xem xét sâu hơn các mặt hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện ra rủi ro trong kinh doanh và các hạn chế trong hệ thống kiểm soát nội bộ và quá trình quản lý tài chính, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động hiệu quả.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán tài chính sau đây:

-   Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định;
-   Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích quyết toán thuế; đấu thầu công trình; quản trị doanh nghiệp; vay vốn ngân hàng, …
-   Soát xét báo cáo tài chính, hoặc theo các thủ tục thỏa thuận trước;
-   Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ;
-   Kiểm toán cho các mục đích đặc biệt.

Mục tiêu của cuộc kiểm toán hướng tới ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính; phương pháp kiểm toán của chúng tôi dựa trên đánh giá rủi ro cho phép cung cấp dịch vụ kiểm toán chất lượng cao nhưng tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Kiểm toán viên của chúng tôi sẽ kết hợp các chuẩn mực chuyên môn, kỹ thuật tiên tiến với khả năng phân tích sâu sắc của mình về rủi ro kinh doanh của khách hàng để thực hiện kiểm toán phù hợp và hiệu quả.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán tuân thủ, hoạt động và đánh giá tổng thể theo yêu cầu của các tổ chức tài trợ trong và ngoài nước, nhà đầu tư và đối tác nhằm đảm bảo các yếu tố minh bạch, xác thực và đầy đủ của thông tin báo cáo và quá trình thực hiện công trình, dự án.

Hồ sơ năng lực kiểm toán tài chínhVFA_HSNL_Taichinh.pdf

Kiểm toán tài chính